Skip to main content
 • Kredyty hipoteczne

  Kredyty hipoteczne

  Przydatne informacje

  Bezpieczny Kredyt z dopłatami do rat
  Bezpieczny Kredyt to kredyt hipoteczny przeznaczony dla osób do 45. roku życia, które kupują pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny (w tym osób budujących dom metodą gospodarczą). Wsparcie w ramach programu Pierwsze Mieszkanie polega na dopłatach do rat kredytu – co oznacza, znacząco niższe comiesięczne koszty kredytowania Twojej pierwszej nieruchomości.
   

  Kto może ubiegać się o kredyt w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie

  Osoby, które planują zakup lub budowę pierwszego mieszkania albo domu i jednocześnie spełniają następujące warunki:

  • nie posiadają i przed dniem udzielania kredytu nie posiadały prawa własności mieszkania albo domu bądź nie przysługuje im i przed dniem udzielenia kredytu nie przysługiwało spółdzielcze prawo do mieszkania albo domu,
  • w dniu udzielenia kredytu nie ukończyły 45 lat,
  • w dniu złożenia wniosku nie są stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta
  • w okresie poprzednich 36 miesięcy,
  • posiadają zdolność kredytową.
    

   

  Zasady Bezpiecznego Kredytu

  W ramach Bezpiecznego Kredytu będzie można:

  • kupić mieszkanie lub domu na rynku pierwotnym albo wtórnym,
  • wybudować dom wraz z jego wykończeniem, a także kupić działkę lub jej część w celu budowy na niej domu,
  • pokryć wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej,
  • pokryć nakłady związane z realizacją inwestycji kooperatywy mieszkaniowej.
  • Kredyt można otrzymać do wysokości maksymalnie:
   • Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
    • 500 tys. zł, a
    • 100 tys. zł w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu,
   • dla gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko
    • 600 tys. zł
    • 150 tys. zł, w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu.
  • Z dopłaty do rat bezpiecznego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez 10 lat.
  • Dowolność co do standardu i położenia mieszkania – przy kupnie nie obowiązuje limit ceny 1 m2.
  • Formuła oprocentowania kredytu:
   • w okresie dopłat (pierwsze 120 miesięcy) oprocentowanie kredytu jest okresowo stałe, następnie
   • oprocentowanie zmienne, chyba, że klient zdecyduje kontynuować oprocentowanie stałe.
  • System spłaty rat:
   • w okresie dopłat raty są malejące,
   • po okresie dopłat raty są annuitetowe, czyli równe.

     Zasady ustalania dopłat

  • Dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych,
  • Dopłata obniża kwotę raty,
  • Wysokość dopłaty oblicza bank zgodnie z wzorem:

  D=Ks*((W-2%))/12
  gdzie:
  D – kwota dopłaty,
  Ks – część kapitałowa bezpiecznego kredytu 2% pozostająca do spłaty,
  W – obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej.

  Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej ustala BGK, jako iloczyn współczynnika 0,9 i średniej ważonej stopy oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, obliczonej na podstawie przekazywanej do BGK informacji banków kredytujących, gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów.

  Komunikat o wskaźniku średniej kwartalnej stopy procentowej BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 45 dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego.

   


   

  Więcej informacji na temat Programu, w tym sekcję Pytań i odpowiedzi znajdą Państwo:

  Kredyt mieszkaniowy "Mój Dom"

  Wybierając Kredyt Mój Dom zyskujesz:

  • atrakcyjne warunki kredytowania,
  • kredyt do 80% wartości nieruchomości,
  • okres karencji do 24 miesięcy,
  • dogodne formy spłaty,
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu,

  Cel kredytowania:

  • zakup lokalu mieszkania lub domu jednorodzinnego;
  • zakup działki budowlanej;
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
  • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
  • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu;
  • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
  • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank;
  • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
   • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
   • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub mieszkania, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
   • zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
  • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
   • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
   • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;
  • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu  w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 30% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej
  • refinansowanie kosztów nabycia poniesionych przez Kredytobiorcę na cele mieszkaniowe, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego.

  Wymagany wkład własny:

  • 20% - w przypadku pozostałych celów kredytowania

  Zabezpieczenie:

  • hipoteka na nieruchomości będącej przedmiotem kredytu,
  • weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz Banku wraz z deklaracją wekslową;
  • cesja praw na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych;
  • pełnomocnictwo do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez Bank dla Kredytobiorcy

   


  Reprezentatywny przykład całkowitej kwoty kredytu hipotecznego, całkowitego kosztu kredytu hipotecznego, całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:

  Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 9,73 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 200 000 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 9,11 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,11 %) i marży Banku w wysokości 2,00%, obowiązującej po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.) dla Kredytobiorcy, który w całym okresie kredytowania posiada prowadzony przez Bank rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z regularnymi miesięcznymi wpływami (przelewy) lub rachunek bieżący z obrotami w wysokości min. 50% przychodów obniża się marżę o 0,50 p.p.. Równa rata miesięczna: 1 694,00 PLN łączna liczba rat 299, ostatnia rata wyrównująca w kwocie 2 000,96 PLN. Całkowity koszt kredytu 311 825,96 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 308 506,96 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 3 000,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 508 506,96 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
  Kalkulacja została dokonana na dzień 02 stycznia 2023r. na reprezentatywnym przykładzie.

   


   

  O szczegóły zapytaj naszych doradców w Placówkach Banku.

  Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

  Wybierając Uniwersalny Kredyt Hipoteczny zyskujesz:

  • możliwość sfinansowania dowolnego celu;
  • dowolny okres kredytowania nawet do 15 lat;
  • kwotę kredytu do maksymalnie 60 % wartości nieruchomości;
  • dogodne spłaty;
  • karencję do 6 miesięcy.

  Cel kredytowania: dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, ale cel ten musi zostać określony w umowie kredytu

  Okres kredytowania – od 1 roku nawet do 15 lat

  Kwota kredytu: od 10.000 PLN do 60% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem.

  Zabezpieczenie:

  • hipoteka na nieruchomości mieszkalnej;
  • weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę;
  • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych;
  • pełnomocnictwo do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez Bank dla Kredytobiorcy.

   


  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 11,80% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 150 000,00 PLN; okres kredytowania: 180 miesięcy; wkład własny 40% wartości nieruchomości mieszkalnej; oprocentowanie kredytu: 10,61% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu: (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,11%) i marży Banku w wysokości 3,50% obowiązującej po ustanowieniu zabezpieczenia hipoteki na nieruchomości, (w przypadku nie przedstawienia zabezpieczenia przejściowego podwyższa się marżę o 1,00 p.p. do dnia dokonania prawomocnego hipoteki na rzecz Banku) Równa rata miesięczna: 1 669,00 PLN, łączna ilość rat 179, ostatnia rata w kwocie 1 642,54 PLN Całkowity koszt kredytu: 155 212,54 PLN), w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 150 393,54 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 3,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 4 500,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztów wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 305 212,54 PLN.
  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
  Kalkulacja została dokonana na dzień 02 stycznia 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

   


  O szczegóły zapytaj naszych doradców w Placówkach Banku.

  Bank Spółdzielczy w Przeworsku

  ul. Krakowska 11
  37-200 Przeworsk
   
  Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerami:
   
  Tel.: 16 648 77 28
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   
  Infolinia zastrzeżenia kart dla klientów (czynna 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu):
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia według taryfy operatora)
  Aby zrealizować przelew dewizowy na rachunek w Banku Spółdzielczym w Przeworsku należy:
  • podać kod SWIFT Banku: POLUPLPR,
  • podać numer IBAN (International Bank Account Number) poprzez wpisanie kodu PL, a następnie 26 cyfrowego numeru rachunku bankowego,
  CENTRALA

  ul. Krakowska 11
  37-200 Przeworsk
  Telefon: 16 648 77 28
  adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Fax:  16 648 18 10
  Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 16:00

  ODDZIAŁ I W PRZEWORSKU

  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
  37-200 Przeworsk
  Telefon 16 648 17 83
  Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 15:30

  ODDZIAŁ ZARZECZE

  ul. Świętego Jana Pawła II 4,
  37-205 Zarzecze  
  Telefon 16 640 15 80
  Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 - 14:45

  ODDZIAŁ JAWORNIK POLSKI

  Jawornik Polski 186
  37-232 Jawornik Polski
  Telefon 16 651 40 06
  Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 - 15:00

  PUNKT KASOWY W  PRZEWORSKU

  ul. Misiągiewicza 26 A
  37-200 Przeworsk
  Telefon 16 648 58 10
  Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 15:30

  PUNKT KASOWY SP ZOZ W PRZEWORSKU

  ul. Szpitalna 16
  37-200 Przeworsk
  Telefon 16 649 04 85
  Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 - 14:30

  PUNKT KASOWY MANASTERZ

  37-230 Manasterz 580
  Telefon 16 651 41 87
  Czynny we wtorki i czwartki w godz. 08:00 - 15:30

  PUNKT KASOWY SIENNÓW

  37 - 205 Siennów 227
  Telefon 16 648 88 78
  Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 - 11:00

  Znajdziesz nas też tutaj