Rachunki

 • Bank otwiera i prowadzi rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze dla:

  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają
  • zdolność prawną,
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

  Rachunki rozliczeniowe przeznaczone są do gromadzenia środków pieniężnych oraz wykonywania przez Posiadacza rachunku transakcji płatniczych.

  Bank ponosi pełną odpowiedzialność za środki pieniężne zgromadzone na rachunku i jest obowiązany zapewnić im należytą ochronę.

  Do otwarcia rachunku bankowego wymagane jest złożenie następującej dokumentacji:

  • dokumenty określające status prawny i charakter działalności wykonywanej przez Wnioskodawcę;
  • posiadane koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wnioskodawcy, o ile upoważnienie nie wynika z załączonych dokumentów oraz pełnomocnictwa innych osób uprawnionych do dysponowania rachunkami bankowymi lub innych czynności związanych z funkcjonowaniem rachunków bankowych;
  • inne dokumenty, jeżeli obowiązek ten wynika z przepisów prawa lub odrębnych przepisów Banku.

  O szczegóły zapytaj naszych doradców w Placówkach Banku.

 • Rachunki bieżące rolników służą do gromadzenia środków oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. Bank Spółdzielczy w Przeworsku otwiera rachunki bieżące dla rolników w złotych. Podstawą otwarcia rachunku bankowego jest zawarcie umowy, wypełnienie karty wzorów podpisów. Do otwarcia rachunku potrzebny jest:

  • oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej i sposobie rozliczania podatku VAT;
  • aktualny nakaz płatniczy.

  O szczegóły zapytaj naszych doradców w Placówkach Banku.