Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Przeworsku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Przeworsku na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Przeworsku zawiadamia, że w dniu 30czerwca 2020 roku tj. (wtorek) o godz.10:00 (termin I) lub w przypadku braku quorum o godz. 10:30 (termin II) w Wiejskim Domu Kultury w Studzianie 302 (Remiza), 37-200 Studzian 302 odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRZEWORSKU

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli i powitanie uczestników.
 2. Przyjęcie regulaminu obrad i porządku.
 3. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli, w tym Przewodniczącego i Sekretarza  Zebrania.
 4. Sprawy organizacyjne:
  1. wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej (3 osoby).
  2. wybór Komisji Uchwał i Wniosków (3 osoby).
  3. wybór Komisji Oceny Odpowiedniości (3 osoby).
  4. informacja o ukonstytuowaniu się ww. Komisji.
 5. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w celu stwierdzenia prawomocności zwołanego Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 25 czerwca 2019r.
 7. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Banku Spółdzielczego w Przeworsku za 2019r., wraz ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego Banku Spółdzielczego w Przeworsku za 2019r.
 8. Złożenie sprawozdań

8.1.Zarządu Banku z działalności Banku Spółdzielczego w Przeworsku w 2019r., oraz wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i wniosków i opinii przedłożonych na Zebraniach Grup Członkowskich.

8.2.z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku  w 2019r.  wraz z oceną pracy Zarządu za 2019r., oceną przestrzegania Polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego
w Przeworsku za 2019r., oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Przeworsku za 2019r.

9. Przedstawienie:

9.1.Kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Przeworsku na 2020r.

9.2.Projektu podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Przeworsku za 2019r.

9.3.Najwyższej sumy zobowiązań  Banku Spółdzielczego w Przeworsku na 2020r.

9.4.Projektu Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej
i różnorodności w składzie Zarządu oraz zapewnienia odpowiedniości osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego
w Przeworsku.

9.5.Projektu uchwały w sprawie wyboru delegata na Zjazd Przedkongresowy Krajowej Rady Spółdzielczej.

10. Dyskusja nad złożonymi materiałami.

11. Sprawozdanie Komisji Oceny Odpowiedniości z weryfikacji ocen członków Rady i Rady Nadzorczej jako organu.

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Uchwała Nr 1/2020 – zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Banku Spółdzielczego
  w Przeworsku za 2019r., wraz ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta
  z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego Banku Spółdzielczego w Przeworsku za 2019r.;
 2. Uchwała Nr 2/2020 – zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku Spółdzielczego w Przeworsku w 2019r.;
 3. Uchwała Nr 3/2020 – zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku w 2019r., wraz z oceną pracy Zarządu za 2019r.;
 4. Uchwała Nr 4/2020 – zatwierdzenia oceny przestrzegania Polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Przeworsku za 2019r.;
 5. Uchwała Nr 5/2020 – zatwierdzenia oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego
  w Banku Spółdzielczym w Przeworsku za 2019r.;
 6. Uchwała Nr 6/2020 – udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – P. Małgorzacie Szpejankowskiej z wykonania obowiązków w 2019 roku w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.;
 7. Uchwała Nr 7/2020 – udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – P. Danucie Olech
  z wykonania obowiązków w 2019 roku w okresie od 01.01.2019r.
  do 31.12.2019r.;
 8. Uchwała Nr 8/2020 – udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – P. Barbarze Mirkiewicz z wykonania obowiązków w 2019 roku w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.;
 9. Uchwała Nr 9/2020 – udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  - P. Józefie Kozłowskiej z wykonania obowiązków w 2019 roku w okresie od  01.01.2019r. do 31.12.2019r.;
 10. Uchwała Nr 10/2020 – zatwierdzenia oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej
  i Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego wraz z Polityką zapewnienia odpowiedniości w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej i różnorodności w składzie Zarządu oraz zapewnienia odpowiedniości osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Przeworsku;
 11. Uchwała Nr 11/2020 – podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego
  w Przeworsku za 2019r.;
 12. Uchwała Nr 12/2020 – oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank Spółdzielczy w Przeworsku może zaciągnąć w 2020r.;
 13. Uchwała Nr 13/2020 – uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Przeworsku na 2020r.;
 14. Uchwała Nr 14/2020 – wyboru delegata na Zjazd przedkongresowy Krajowej Rady Spółdzielczej.

13.Wystąpienie zaproszonych gości.

14. Wolne wnioski.

15. Dyskusja nad proponowanymi wnioskami.

 1. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.
 2. Zakończenie obrad.

Ponadto informujemy, że zgodnie z § 23  Statutu Banku Spółdzielczego w Przeworsku wyłożone są do wglądu dla Członków Banku w Sekretariacie Banku Spółdzielczego
w Przeworsku przy ul. Krakowskiej 11, pokój nr 9, w dni robocze
w godzinach od 800do 1600następujące dokumenty:

 • Sprawozdanie Finansowe Banku za 2019r., wraz ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego Banku Spółdzielczego
  w Przeworsku za 2019r.
 • Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Spółdzielczego w Przeworsku w 2019r.

wraz z wykonaniem uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i wniosków i opinii przedłożonych na Zebraniach Grup Członkowskich.

 • Projekty uchwał jakie mogą być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli.
 • Protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

▪    Projekt nowej treści Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej i różnorodności w składzie Zarządu oraz zapewnienia odpowiedniości osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Przeworsku.

W razie braku wymaganej obecności Przedstawicieli stosownie do postanowień § 24
Statutu Banku Spółdzielczego w Przeworsku Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie tj. w tym samym dniu i miejscu podanym w zawiadomieniu o godz. 1030 i będzie obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

Zarząd BS w Przeworsku