Zmiany w Regulaminach dla Klientów Instytucjonalnych

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie art. 3855 Kodeksu Cywilnego (KC), od dnia 1 stycznia 2021 r. Bank Spółdzielczy w Przeworsku wprowadza zmiany do:

  • Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych;
  • Regulaminu kredytowania klientów instytucjonalnych przez Bank Spółdzielczy w Przeworsku.

Najistotniejsze zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych wynikające ze zmiany KC, to określenie zamkniętego katalogu możliwych powodów zamknięcia rachunku. Ponadto w Regulaminie zmienione zostały zapisy dotyczące rachunku VAT polegające na wykreśleniu katalogu możliwych uznań i obciążeń rachunku VAT i dodanie zapisu odwołującego się bezpośrednio do ustawy, doprecyzowano zapisy w zakresie zgłaszania reklamacji oraz zapisy o zarządzie sukcesyjnym. Dokonano również korekt redakcyjnych i legislacyjnych nie mających wpływu na treść merytoryczną Regulaminu

Najistotniejsze zmiany do Regulaminu kredytowania klientów instytucjonalnych przez Bank Spółdzielczy w Przeworsku wynikające ze zmiany KC, to dodanie zapisów dotyczących przesłanek zmiany Taryfy opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych – w przypadku ich wystąpienia, Bank w okresie obowiązywania umowy kredytu może dokonać zmiany w Taryfie polegającej na podwyższeniu lub obniżeniu określonych w Taryfie opłat i prowizji lub wprowadzeniu do Taryfy nowych opłat i prowizji. Ponadto, w Regulaminie zmienione zostały zapisy dotyczące możliwości zgłaszania reklamacji przez Klienta w zakresie usług świadczonych przez Bank Spółdzielczy w Przeworsku oraz możliwość komunikacji Banku Spółdzielczego w Przeworsku z Klientem w zakresie zawartej umowy kredytu również drogą elektroniczną. Dodano zapisy dotyczące zarządu sukcesyjnego.