Skip to main content
 • Aktualności
 • Zawiadomienie o zebraniu Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Przeworsku

Zawiadomienie o zebraniu Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Przeworsku

06-06-2024

Z A W I A D O M I E N I E

       Zarząd Banku Spółdzielczego w Przeworsku na podstawie § 22  ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Przeworsku zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2024 roku tj. (piątek) o godz. 10oo (termin I) lub w przypadku braku quorum o godz. 103o (termin II) w sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Przeworsku  ul. Krakowska 11, 37-200 Przeworsk odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRZEWORSKU

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli i powitanie uczestników.
 2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli, w tym Przewodniczącego i Sekretarza
 3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego
  w Przeworsku.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 5. Sprawy organizacyjne:
  • wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej (3 osoby).
  • wybór Komisji Uchwał i Wniosków (3 osoby).
  • wybór Komisji Oceny Odpowiedniości (3 osoby).
  • informacja o ukonstytuowaniu się ww. Komisji.
 6. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w celu stwierdzenia prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.  
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 21 czerwca 2023r.   
 8. Przedstawienie:
  • zmian w Statucie Banku.
  • jednolitego tekstu Statutu Banku.
 9. Przedstawienie projektu i Uchwalenie Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku.
 10. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Banku Spółdzielczego w Przeworsku za 2023r., wraz ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego Banku Spółdzielczego w Przeworsku za 2023r.
 11. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2023r., oraz wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i wniosków i opinii przedłożonych na Zebraniach Grup Członkowskich.
 12. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2023r., w tym ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz ocena przestrzegania Polityki wynagradzania
  pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Przeworsku.
 13. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
 14. Przedstawienie realizacji wniosków z lustracji pełnej za okres 01.10.2018r. – 30.09.2021r. przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka
  w Warszawie.

      15.   Przedstawienie:   

      15.1.Projektu podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Przeworsku za 2023r.

      15.2.Najwyższej sumy zobowiązań  Banku Spółdzielczego w Przeworsku na 2024r.

      15.3.Kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Przeworsku na 2024r.  

      15.4.Weryfikacji Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku.

      15.5.Informacji na temat zbycia nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,4640 ha. oznaczonej jako działka numer 1700/1 położonej w Studzianie objętej księgą wieczystą
nr PR1R/00042903/7 wraz z prawami związanymi z jej własnością.

       16.   Ocena indywidualna wtórna odpowiedniości członków Rady Nadzorczej na podstawie opinii Komisji oceny odpowiedniości.       

       17.  Ocena zbiorowa wtórna Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku kadencja 2022 - 2026.

       18.   Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i informacjami.   

       19.   Podjęcie uchwał w sprawach:   

 1. Uchwała Nr 1/2024 – zatwierdzenia Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Przeworsku;
 2. Uchwała Nr 2/2024 – zatwierdzenia zmian w Statucie Banku Spółdzielczego
  w Przeworsku;
 3. Uchwała Nr 3/2024 – zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Banku Spółdzielczego
  w Przeworsku;
 4. Uchwała Nr 4/2024 – zatwierdzenia Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku;
 5. Uchwała Nr 5/2024 – zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku;
 6. Uchwała Nr 6/2024 – zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Banku Spółdzielczego
  w Przeworsku za 2023r., wraz ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta
  z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego Banku Spółdzielczego w Przeworsku
  za 2023r.;
 7. Uchwała Nr 7/2024 – zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku Spółdzielczego w Przeworsku w 2023r.;
 8. Uchwała Nr 8/2024 – zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku za 2023r. wraz z oceną pracy Zarządu za 2023r.;
 9. Uchwała Nr 9/2024 – zatwierdzenia oceny przestrzegania Polityki wynagradzania
  pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Przeworsku za 2023r.;
 10. Uchwała Nr 10/2024 – zatwierdzenia oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego
  w Banku Spółdzielczym w Przeworsku za 2023r.;
 11. Uchwała Nr 11/2024 – zatwierdzenia oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku oraz skuteczności jej działania za 2023 rok.
 12. Uchwała Nr 12/2024 – udzielenia absolutorium Presowi Zarządu – P. Małgorzacie Szpejankowskiej z wykonania obowiązków w 2023 roku w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.;
 13. Uchwała Nr 13/2024 – udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – P. Danucie Olech
  z wykonania obowiązków w 2023 roku w okresie od 01.01.2023r.
  do 31.12.2023r.;
 14. Uchwała Nr 14/2024 – udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – P. Barbarze Mirkiewicz z wykonania obowiązków w 2023 roku w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023.;
 15. Uchwała Nr 15/2024 – udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - P. Józefie Kozłowskiej z wykonania obowiązków w 2023 roku w okresie od 01.2023r. do 31.12.2023r.;
 16. Uchwała Nr 16/2024 – zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Przeworsku za 2023r.;
 17. Uchwała Nr 17/2024 – oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank Spółdzielczy w Przeworsku może zaciągnąć w 2024r.;
 18. Uchwała Nr 18/2024 – uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Przeworsku na 2024r.;
 19. Uchwała Nr 19/2024 – zatwierdzenia oceny indywidualnej wtórnej odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku kadencja 2022 - 2026;  
 20. Uchwała Nr 20/2024 – zatwierdzenia oceny zbiorowej wtórnej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku kadencja 2022 - 2026;
 21. Uchwała Nr 21/2024 – przyjęcia realizacji wniosków z lustracji ustawowej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka
  w Warszawie za okres 10.2018r. – 30.09.2021r.
 22. Uchwała Nr 22/2024 – zbycia nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,4640 ha, oznaczonej jako działka numer 1700/1 położonej w Studzianie objętej księgą wieczystą numer PR1R/00042903/7 wraz z prawami związanymi z jej własnością.  

20. Wolne wnioski.

21. Dyskusja nad proponowanymi wnioskami.

       22. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.

 1. Zakończenie obrad.      

Ponadto informujemy, że zgodnie z § 23  Statutu Banku Spółdzielczego w Przeworsku wyłożone są do wglądu dla Członków Banku w Sekretariacie Banku Spółdzielczego
w Przeworsku przy ul. Krakowskiej 11, pokój nr 9, w dni robocze
w godzinach od 800 do 1530  następujące dokumenty:

▪     Sprawozdanie Finansowe Banku za 2023r., wraz ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego Banku Spółdzielczego
w Przeworsku za 2023r.

▪     Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku w 2023r. 

▪     Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Spółdzielczego w Przeworsku w 2023r.

wraz z wykonaniem uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i wniosków i opinii przedłożonych na Zebraniach Grup Członkowskich. 

▪     Projekty uchwał jakie mogą być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli.  

▪     Protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

▪     Projekt treści Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego   
w Przeworsku.

▪     Projekt treści Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej  Banku Spółdzielczego w Przeworsku.  

▪     Projekt oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2023rok.

W razie braku wymaganej obecności Przedstawicieli stosownie do postanowień § 24
Statutu Banku Spółdzielczego w Przeworsku Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie tj. w tym samym dniu i miejscu podanym w zawiadomieniu o godz. 1030
i będzie obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.                           

Zarząd BS w Przeworsku

Znajdziesz nas też tutaj