Kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej

Kredyt o charakterze nieodnawialnym ze spłatą do 1 roku, przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej. Łączna kwota kredytu. Wysokość kredytu może zostać ustalona w sposób ryczałtowy, w zależności od zdolności kredytowej Wnioskodawcy, jako iloczyn kwoty kredytu przypadającej na 1 hektar użytków rolnych przez ilość hektarów użytków rolnych własnych Wnioskodawczy lub dzierżawionych przez Wnioskodawcę lub użyczonych Wnioskodawcy na podstawie zawartej umowy dzierżawy/użyczenia. Łączna kwota kredytów przypadających na 1 hektar użytków rolnych, udzielonych w ciągu jednego roku obrotowego nie może przekroczyć 1500 zł

O szczegóły zapytaj naszych doradców w Placówkach Banku.