Finansowanie bieżącej działalności

 • Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym - każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytu, aż do daty spłaty ustalonej w umowie.

  Przeznaczony dla Klientów posiadających w Banku czynny rachunek bieżący, na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.

  O szczegóły zapytaj naszych doradców w Placówkach Banku.

 • Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą Kredytobiorcy. Kredyt może być udzielony jako krótko lub średnioterminowy.

  O szczegóły zapytaj naszych doradców w Placówkach Banku.

 • Kredyt o charakterze nieodnawialnym ze spłatą do 1 roku, przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej. Łączna kwota kredytu. Wysokość kredytu może zostać ustalona w sposób ryczałtowy, w zależności od zdolności kredytowej Wnioskodawcy, jako iloczyn kwoty kredytu przypadającej na 1 hektar użytków rolnych przez ilość hektarów użytków rolnych własnych Wnioskodawczy lub dzierżawionych przez Wnioskodawcę lub użyczonych Wnioskodawcy na podstawie zawartej umowy dzierżawy/użyczenia. Łączna kwota kredytów przypadających na 1 hektar użytków rolnych, udzielonych w ciągu jednego roku obrotowego nie może przekroczyć 1500 zł

  O szczegóły zapytaj naszych doradców w Placówkach Banku.