Ład Korporacyjny

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Przeworsku
o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

W  związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 z dnia 22 lipca 2014r. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”
(Dz. Urz. KNF z 2014r. poz. 17 – zwane dalej „Zasady”), Bank Spółdzielczy w Przeworsku, zwany dalej „Bankiem”, oświadcza, że wprowadził „Zasady Ładu  Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Przeworsku”, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne  Banku  w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Tekst „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym
w Przeworsku” (zwanej dalej też „Polityką”) dostępny jest  na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bsprzeworsk.pl.

Stosując się do zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego (zwana dalej KNF), Bank wdrożył postanowienia dokumentu w jak najszerszym zakresie. Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Przeworsku informuje o odstąpieniu od stosowania częściowo Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych a mianowicie w części dotyczącej:  

1. § 8 ust. 4 Zasad  w części:

„..zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego”.

Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności, która wynika ze skali i specyfiki prowadzonej działalności, Bank ocenił iż ze względu ma lokalny charakter działania, większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie
z zapisami Statutu Banku o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli zawiadamia się członków Banku Spółdzielczego, pisemnie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 21 dni przed jego terminem. Taki sposób powiadamiania gwarantuje możliwość osobistego uczestnictwa w obradach Organu Stanowiącego. Ponadto możliwość elektronicznego, aktywnego udziału w posiedzeniach Organu Stanowiącego łączy się ze znacznymi kosztami. Powyższe argumenty uzasadniają rezygnację ze stosowania tego zapisu uchwały KNF.     

2. § 11  – Zasad – transakcje z podmiotami powiązanymi.

Uzasadnienie: Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu ustawy
o rachunkowości (bank nie działa w holdingu finansowym), w związku z czym nie wprowadził zapisów dotyczących § 11 Zasad ładu korporacyjnego do Polityki.

3. W Banku nie mają również zastosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, zawarte w Rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” § 53, § 54, § 55, § 56, § 57 - z uwagi na niewykonywanie przez Bank działalności w tym zakresie.        

 

Zatwierdzone uch Zarządu Nr 101/2021 z 15.12.2021r.

Zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej Nr 19/2021 z 16.12.2021r.