Ład Korporacyjny

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Przeworsku

o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

W  związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014
z dnia 22 lipca 2014r. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (Dz. Urz. KNF z 2014r. poz. 17 – zwane dalej „Zasady”), Bank Spółdzielczy w Przeworsku, zwany dalej „Bankiem”, oświadcza, że wprowadził „Zasady Ładu  Korporacyjnego” określone
w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Przeworsku”, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne  Banku  w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Tekst „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym
w Przeworsku” (zwanej dalej też „Polityką”) dostępny jest  na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bsprzeworsk.pl

Stosując się do zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego (zwana dalej KNF), Bank wdrożył postanowienia dokumentu w jak najszerszym zakresie. Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Przeworsku informuje o odstąpieniu od stosowania częściowo Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych a mianowicie w części dotyczącej:

1. § 8 ust. 4 Zasad  w części:

„..zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego”.

Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności, która wynika ze skali i specyfiki prowadzonej działalności, Bank ocenił iż ze względu ma lokalny charakter działania, większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie
z zapisami Statutu Banku o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli zawiadamia się członków Banku Spółdzielczego, pisemnie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 21 dni przed jego terminem. Taki sposób powiadamiania gwarantuje możliwość osobistego uczestnictwa w obradach Organu Stanowiącego. Ponadto możliwość elektronicznego, aktywnego udziału w posiedzeniach Organu Stanowiącego łączy się ze znacznymi kosztami. Powyższe argumenty uzasadniają rezygnację ze stosowania tego zapisu uchwały KNF.

2. § 12 ust. 1 i 2 – Zasad w brzmieniu:

„1. Udziałowcy powinni być odpowiedzialni za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania kapitałów własnych instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze,
a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej.

2. Udziałowcy powinni być odpowiedzialni za niezwłoczne dostarczenie instytucji nadzorowanej wsparcia finansowego w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania płynności instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej”.

Uzasadnienie: Prawo spółdzielcze oraz Statut Banku nie zawierają zapisów dotyczących odpowiedzialności udziałowców za dokapitalizowanie Banku w określonych sytuacjach do poziomu wymaganego przez przepisy prawa i regulacje nadzorcze. Odstąpienie od zasady wynika z faktu, że przepisy prawa uniemożliwiają egzekwowanie od udziałowców  dokapitalizowania Banku.

3. § 22 ust. 1 Zasad w brzmieniu:

„1. W składzie organu nadzorującego instytucji nadzorowanej powinien być zapewniony odpowiedni udział członków niezależnych, a tam gdzie jest to możliwe powoływanych spośród kandydatów wskazanych przez udziałowców mniejszościowych. Niezależność przejawia się przede wszystkim brakiem bezpośrednich i pośrednich powiązań z instytucją nadzorowaną, członkami organów zarządzających i nadzorujących, znaczącymi udziałowcami i podmiotami z nimi powiązanymi.

Uzasadnienie: odstępuje się od stosowania Zasad w części dotyczącej udziałowców mniejszościowych. Stan niemożliwy do osiągnięcia w przypadku banku spółdzielczego. Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285) nie przewiduje istnienia w strukturze udziałowej członków większościowych i mniejszościowych. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość udziałów. Zatem każdy członek Rady Nadzorczej jest niezależny od wpływu udziałów większościowych.

4. W Banku nie mają również zastosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, zawarte w Rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” § 53, § 54, § 55, § 56, § 57 - z uwagi na niewykonywanie przez Bank działalności w tym zakresie.