Ład korporacyjny

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Przeworsku

o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

W  związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, Bank Spółdzielczy
w Przeworsku, zwany dalej „Bankiem”, oświadcza, że wprowadza „Zasady Ładu  Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Przeworsku”, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

„Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Przeworsku” stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne  Banku w tym relacje
z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Tekst „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym  w Przeworsku” (zwanej dalej też „Polityką”) dostępny jest w Oddziałach Banku na tablicach ogłoszeń  / na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bsprzeworsk.pl.

Główne postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” które, zgodnie z zasadą proporcjonalności, w ocenie Banku nie stosują się do Banku lub stosowane są w zmodyfikowanej postaci to:

  1. Zasada określona w § 8 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” – ułatwienia dla udziałowców: W opinii Banku, Statut Banku, przepisy Prawa Spółdzielczego oraz Regulamin Obrad Zebrania Przedstawicieli obowiązujący w Banku regulują przebieg i udział w Zebraniu Przedstawicieli w sposób kompleksowy. Wprowadzenie zasady byłoby w znacznym stopniu utrudnione ze względów organizacyjno-technicznych. Należy zwrócić uwagę, iż wprowadzenie tej zasady ma sens w spółkach publicznych, gdzie akcjonariat jest rozproszony. Natomiast banki spółdzielcze cechują się z zasady lokalnością działania,
    w związku z czym nie ma uzasadnienia dla wprowadzania tak kosztownych rozwiązań.
  2. Zasady określone w §  11 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” – transakcje z podmiotami powiązanymi.

Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, w związku z czym nie wprowadził zapisów dotyczących § 11 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” do Polityki.

  1. Zasady określone w rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”

W związku z niewykonywaniem przez Bank działalności w zakresie określonym
w Rozdziale 9, Bank nie wprowadził postanowień tego Rozdziału do swojej Polityki.

Przeworsk, dnia 28.12.2017r.

Struktura organizacyjna Banku

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym

Kursy walut

Kursy walut2018-12-18
1 EUR4.1524
1 USD3.6516
1 CHF3.6567
1 GBP4.5997
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 2,61
WIBOR 3M - średnia 2,69
WIBOR 3M 2,70
więcej