Zebranie Przedstawicieli

Zarząd Banku Spółdzielczego w Przeworsku na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Przeworsku zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2018 roku tj. (piątek)
o godz. 10oo (termin I) lub w przypadku braku quorum o godz. 103o (termin II) w świetlicy Banku Spółdzielczego w Przeworsku przy ul. Krakowska 11, odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRZEWORSKU

następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli i powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie regulaminu obrad i porządku.
 3. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli, w tym Przewodniczącego i Sekretarza  Zebrania.
 4. Sprawy organizacyjne:
  1. wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej (3 osoby),
  2. wybór Komisji Uchwał i Wniosków (3 osoby),
  3. wybór Komisji Oceny Odpowiedniości (3 osoby),
  4. informacja o ukonstytuowaniu się ww. komisji.
 5. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 wraz opinią Niezależnego Biegłego Rewidenta.
 8. Złożenie sprawozdań:
  1. Zarządu z działalności BS w Przeworsku za 2017rok, oraz wykonania uchwał  i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli jak również  z wniosków i opinii przedłożonych na Zebraniach Grup Członkowskich.
  2. Rady Nadzorczej z działalności za 2017rok wraz z oceną pracy Zarządu, oceną przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną stosowania Polityki wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku.
 9. Przedstawienie:
  1. kierunków rozwoju działalności Banku na 2018 rok.
  2. projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok.
  3. projektu podziału zysku z lat ubiegłych.
  4. najwyższej sumy zobowiązań BS w Przeworsku na 2018 rok.
  5. projektu Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
  6. projektu Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
  7. projektu Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej.
  8. informacji o zamianie lokalu BS O/Jawornik na piętrze nr działki 663/5,
   KW Nr PR1R/00039870/2, KW Nr PR1R/00050143/0, KW Nr PR1R/00050144/7.
  9. informacji o wyborze delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego w 2018 roku.
  10. sprawozdania Komisji odpowiedniości z weryfikacji ocen członków Rady i Rady Nadzorczej jako organu, oraz kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
 10. Wybór członków Rady Nadzorczej BS w Przeworsku.
 11. Dyskusja nad złożonymi materiałami.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Uchwała Nr 1/2018 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BS  w Przeworsku za 2017 rok;
  2. Uchwała Nr 2/2018 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego BS w Przeworsku za rok obrotowy 2017 wraz z opinią Niezależnego Biegłego Rewidenta.
  3. Uchwała Nr 3/2018 - udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu P. Małgorzacie Szpejankowskiej z wykonania obowiązków w 2017roku w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  4. Uchwała Nr 4/2018 - udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu P. Danucie  Olech
   z wykonania obowiązków w 2017roku w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
  5. Uchwała Nr 5/2018 - udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu P. Barbarze Mirkiewicz z wykonania obowiązków w 2017roku w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
  6. Uchwała Nr 6/2018 - udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu P. Józefie Kozłowskiej z wykonania obowiązków w 2017roku w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
  7. Uchwała Nr 7/2018 – zatwierdzenia oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej
   i Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego, oraz oceny kandydatów na członków Rady Nadzorczej wraz z Procedurą dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BS w Przeworsku.
  8. Uchwała Nr 8/2018 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2017r. wraz z oceną pracy Zarządu.
  9. Uchwała Nr 9/2018 – zatwierdzenia oceny stosowania Polityki wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku.
  10. Uchwała Nr 10/2018 – zatwierdzenia oceny przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego
   w BS w Przeworsku za 2017 rok.
  11. Uchwała Nr 11/2018 – zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok.
  12. Uchwała Nr 12/2018 – zatwierdzenia podziału zysku z lat ubiegłych.
  13. Uchwała Nr 13/2018 – oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką BS  w Przeworsku może zaciągnąć w 2018 roku.
  14. Uchwała Nr 14/2018 - ustalenia kierunków rozwoju działalności Banku na 2018rok.
  15. Uchwała Nr 15/2018 - zamiany lokalu BS O/Jawornik Polski na piętrze nr działki 663/5,
   KW Nr PR1R/00039870/2, KW Nr PR1R/00050143/0, KW Nr PR1R/00050144/7.
  16. Uchwała Nr 16/2018 - zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej BS  w Przeworsku.
  17. Uchwała Nr 17/2018 – wyboru delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego  w 2018 roku.
  18. Uchwała Nr 18/2018 – zatwierdzenia Regulaminu Wyborów Członków Rady Nadzorczej.
  19. Uchwała Nr 19/2018 - ustalenia składu członków Rady Nadzorczej.
 13. Wystąpienie zaproszonych gości.
 14. Wolne wnioski.
 15. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 16. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał.
 17. Zakończenie obrad.

Ponadto informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Przeworsku wyłożone są do wglądu dla Członków Banku w Sekretariacie Banku Spółdzielczego w Przeworsku przy ul. Krakowskiej 11, pokój nr 9, w dni robocze w godzinach od 800 do 1600 następujące dokumenty:

 • Roczne sprawozdanie z działalności Banku za 2017r. wraz z Rocznym sprawozdaniem finansowym, opinią biegłego rewidenta oraz raportem badania sprawozdania finansowego BS w Przeworsku.
 • Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 • Projekty uchwał jakie mogą być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
 • Protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 • Projekt nowej treści Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku.

W razie braku wymaganej obecności Przedstawicieli stosownie do postanowień § 24  ust. 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Przeworsku Zebranie Przedstawicieli odbędzie się  w drugim terminie tj. w tym samym dniu i miejscu podanym w zawiadomieniu  o godz. 1030 i będzie obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-18
1 EUR4.1524
1 USD3.6516
1 CHF3.6567
1 GBP4.5997
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 2,61
WIBOR 3M - średnia 2,69
WIBOR 3M 2,70
więcej