Przetarg

OGŁOSZENIE

o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Banku Spółdzielczego w Przeworsku

Bank Spółdzielczy w Przeworsku

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

składającej się z działki o powierzchni 0,3767  ha, oznaczonej nr 669, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, położonej w miejscowości Rożniatów, gmina Zarzecze, dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PR1R/00032951/5

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 71 000 złotych brutto.

Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane ze sprzedażą tej nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.06.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Banku Spółdzielczego w Przeworsku przy ul. Krakowskie 11, sala konferencyjna nr 12.

Z uzasadnionej przyczyny Bank może odwołać ogłoszony przetarg.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie do dnia 04.06.2018 r. wadium w pieniądzu w wysokości 10 000 złotych polskich (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na konto BS w Przeworsk nr 74 9106 0008 9001 0000 0013 0197 oraz złożenie zgłoszenia udziału w przetargu wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia przetargu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu musi być przedłożony komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Nabycie nieruchomości do majątku wspólnego wymaga zgody współmałżonka.

Bank zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Uczestnicy mogą brać udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzonej przez notariusza. Uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty lub pełnomocnictwo w oryginale.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg lub zostanie zwrócona niezwłocznie na wskazane przez uczestnika konto jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca wadium przetargu nie wygra.

Cenę nieruchomości ustaloną w wysokości uzyskanej w wyniku przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium nabywca jest obowiązany wpłacić na konto BS w Przeworsku nr 74 9106 0008 9001 0000 0013 0197, nie później niż na trzy dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Termin zawarcia umowy sprzedaży ustali Zarząd Banku najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu tj. do 26.06.2018 r. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać na stronie internetowej Banku

oraz w siedzibie Banku Spółdzielczego w Przeworsku, ul. Krakowska 11, pokój nr 9,

od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600, tel. 16 648 74 50 P. Małgorzata Krowicka

w/w miejscu i terminie można również uzgodnić możliwość oględzin nieruchomości

Regulamin przetargu

Kursy walut

Kursy walut2018-12-18
1 EUR4.1524
1 USD3.6516
1 CHF3.6567
1 GBP4.5997
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 2,61
WIBOR 3M - średnia 2,69
WIBOR 3M 2,70
więcej