ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE

O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

I.  Przedmiot  sprzedaży

Nieruchomość położona jest w miejscowości Rożniatów 303 – gmina Zarzecze 37-205 Zarzecze dla której Sąd Rejonowy w Przeworsku Wydział Ksiąg Wieczystych – prowadzi księgę wieczystą NR PRiR/00032951/5. Działkę o powierzchni 0,37 ha oznaczonej nr 922/70 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oraz budynkiem gospodarczym oraz konstrukcją stalową szklarni pod folią. Nieruchomość wyposażona jest w przyłącza: energetyczne, wodociąg.

II.  Warunki przetargu

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty z napisem na kopercie „Przetarg”
 2. Ofertę należy złożyć:
 • w siedzibie Banku Spółdzielczego w Przeworsku przy ul. Krakowska 11, pozostawiając ja w biurze podawczym BS,
 • bądź przesłać korespondencyjnie na adres Banku Spółdzielczego w Przeworsku ul. Krakowska 11, 37-200 Przeworsk.

3. Termin składania ofert do dnia 25.10.2017 r.

4. Pisemna oferta powinna zawierać następujące dane:

 1. Imię i Nazwisko, dokładny adres, numer telefonu (dla osób fizycznych),
 2. Nazwę firmy, dokładny adres, Nr telefonu, NIP, Regon, oraz dokument prawny określający status prawny oferenta (wypis z KRS, wypis z CEiDG)
 3. Oferowaną cenę wyrażoną kwotowo i słownie cena wywoławcza  65 413,30 zł słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzynaście 30/100 brutto.
 4. Zobowiązanie do zapłaty oferowanej ceny.
 5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi zastrzeżeń.

5. Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta.

6. Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa cena w złotych.

III.    Pozostałe warunki przetargu

 1. Przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia żadnej oferty spełniającej warunki przetargu.
 2. Złożone oferty, spełniające warunki przetargu wiążą oferentów do upływu terminu rozstrzygnięcia przetargu.
 3. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 5 dni od daty upływu terminu złożenia ofert.
 4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego kupna – sprzedaży po zapłaceniu ceny nabycia na rachunek bankowy Nr 74 9106 0008 9001 0000 0013 0197.
 5. Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu (m.in.opłata notarialna, skarbowa) ponosi w całości nabywca.
 6. W przypadkach  nieuregulowanych niniejszymi warunkami maja zastosowanie przepisu Kodeksu Cywilnego.
 7. Bank zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, jego odwołania bez podania przyczyn jak również swobodnego wyboru oferty.

IV.  Informacje dotyczące przedmiotu przetargu

Wszelkich informacji dotyczących sprzedaży nieruchomości udziela pani Małgorzata Krowicka pod numerem telefonu 16 648 74 50 lub e-mail Centrala-BS.Przeworsk@bankbps.pl

Zarząd Banku Spółdzielczego w Przeworsku

Kursy walut

Kursy walut2018-12-18
1 EUR4.1524
1 USD3.6516
1 CHF3.6567
1 GBP4.5997
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 2,61
WIBOR 3M - średnia 2,69
WIBOR 3M 2,70
więcej