Rachunki

RACHUNKI  ROZLICZENIOWE

Bank otwiera i prowadzi rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze dla:

  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają
  • zdolność prawną,
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Rachunki rozliczeniowe przeznaczone są do gromadzenia środków pieniężnych oraz wykonywania przez Posiadacza rachunku transakcji płatniczych.                                                                                                                                                                         Bank ponosi pełną odpowiedzialność za środki pieniężne zgromadzone na rachunku i jest obowiązany zapewnić im należytą ochronę.

Do otwarcia rachunku bankowego wymagane jest złożenie następującej dokumentacji:

  • dokumenty określające status prawny i charakter działalności wykonywanej przez Wnioskodawcę;
  • posiadane koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wnioskodawcy, o ile upoważnienie nie wynika z załączonych dokumentów oraz pełnomocnictwa innych osób uprawnionych do dysponowania rachunkami bankowymi lub innych czynności związanych z funkcjonowaniem rachunków bankowych;
  • inne dokumenty, jeżeli obowiązek ten wynika z przepisów prawa lub odrębnych przepisów Banku.

Opłaty i oprocentowanie

Otwarcie rachunku
0 zł
Prowadzenie rachunku bieżącego (miesięcznie)
10 zł
Prowadzenie rachunku pomocniczego(miesięcznie)
               10 zł
Obsługa bankowości internetowej  (miesięcznie)
1 zł
Przelew na rachunek w banku
0 zł
Przelew w systemie bankowości internetowej
1 zł
Przelew złożony w placówce Banku
3 zł
Wpłata gotówkowa
0,10 % od kwoty min. 2 zł
Wypłata gotówkowa
0,20 % od kwoty min. 2 zł
Wydanie/wznowienie karty
0 zł
Użytkowanie karty (miesięcznie)
3 zł

Kursy walut

Kursy walut2018-12-18
1 EUR4.1524
1 USD3.6516
1 CHF3.6567
1 GBP4.5997
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 2,61
WIBOR 3M - średnia 2,69
WIBOR 3M 2,70
więcej