Gwarancje

Gwarancja bankowa

 

  • to pewne i dogodne zabezpieczenie różnorodnych zobowiązań i wierzytelności

 

  • podnosi wiarygodność zleceniodawcy względem wierzyciela

 

  • pozwala na przesunięcie w czasie konieczności angażowania środków własnych co przyczynia się do poprawy bieżącej płynności finansowej firmy

 

Bank Spółdzieczy w Przeworsku oferuje w swojej ofercie gwarancję zapłaty wadium, gwarancję należytego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek.